Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Ed Tekent en Inkworx visueel vertalen, hierna aangeduid als “wij”, “ons” of “Ed Tekent”, en de klant, hierna aangeduid als “u” of “de klant”.

1. Definities

Ed Tekent: de eenmanszaak Ed Tekent, gevestigd te Hoorn, ingeschreven in het handelsregister onderInkworx Visueel Vertalen,  KvK-nummer 73658847.

– Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Ed Tekent een overeenkomst aangaat of beoogt aan te gaan.

– Diensten: de door Ed Tekent aangeboden diensten, waaronder maar niet beperkt tot illustraties, tekeningen, grafisch ontwerp en andere creatieve producten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Ed Tekent en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

3. Offertes en overeenkomsten

3.1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant akkoord gaat met de offerte van Ed Tekent, schriftelijk of elektronisch.

4. Prijs en betaling

4.1. De prijzen zijn exclusief btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is hij/zij rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag.

5. Auteursrecht en eigendom

5.1. Het auteursrecht van alle door Ed Tekent geleverde diensten blijft eigendom van Ed Tekent, tenzij anders overeengekomen.

5.2. De klant verkrijgt slechts een gebruiksrecht op de geleverde diensten, zoals omschreven in de overeenkomst.

6. Annulering en wijzigingen

6.1. Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

6.2. Bij annulering is de klant een vergoeding verschuldigd voor reeds verrichte werkzaamheden.

6.3. Wijzigingen in de opdracht door de klant kunnen leiden tot aanpassing van de prijs en/of levertijd.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Ed Tekent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist of onvolledig verstrekte informatie door de klant.

7.2. De aansprakelijkheid van Ed Tekent is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Ed Tekent.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen tussen Ed Tekent en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Ed Tekent